Všeobecné obchoné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového portálu feedbacker.sk je Feedbacker s.r.o., so sídlom na Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 44 594 844 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.56992/B (ďalej len „feedbacker.sk").
 2. Prevádzkovateľ je vlastníkom domény, grafiky, samotnej www stránky a technickej realizácie.
 3. Internetový portál feedbacker.sk je určený na súkromné a aj na komerčné účely.
 4. Služby pre hodnotiteľov a návštevníkov na feedbacker.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 5. Podmienkou využívania služieb na feedbacker.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Ochrana súkromia

 1. sk rešpektuje súkromie užívateľov feedbacker.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, email, telefónne číslo ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "osobné údaje" a "zákon o ochrane osobných údajov")
 2. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť feedbacker.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok na portáli môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina stránok sa dá nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. V tom prípade však môžu byť niektoré funkcie portálu nedostupné. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény feedbacker.sk. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby portálu.
 3. Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže feedbacker.sk využívať na účely štatistiky.
 4. sk sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane. Okrem prípadov, keď to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
 5. Registrácia na feedbacker.sk je absolútne dobrovoľná.

III. Práva a povinnosti portálu Feedbacker.sk

 1. sk poskytuje služby v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Feedbacker.sk neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Feedbacker.sk tiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Feedbacker.sk.
 2. sk nezodpovedá za obsah spätnej väzby a aktivity užívateľov. Feedbacky užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Feedbacker.sk nepreberá zodpovednosť a nemusí sa stotožňovať s prezentovanými názormi a obsahom medzi užívateľmi. Akýkoľvek feedback má právo prevádzkovateľ portálu Feedbacker.sk vymazať bez predchádzajúceho upozornenia. Rovnako budú vymazané feedbacky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli porúšať platné zákony v Slovenskej republike.
 3. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť hello@feedbacker.sk.
 4. sk má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Feedbacker.sk má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Feedbacker.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. sk sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Užívateľom služieb na Feedbacker.sk je zakázané:
 3. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 4. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
 5. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 6. tvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
 7. Užívateľ nesie zodpovednosť za svoje feedbacky a aktivity na Feedbacker.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
 8. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama a môžu mu byť posielané reklamné a newslettrové emaily.

V. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 1. Obsah na Feedbacker.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Feedbacker.sk zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Feedbacker.sk. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia je zakázané.
 2. Žiadny užívateľ portálu Feedbacker.sk nesmie pred predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky ani texty a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom. V prípade porušenia tohto bodu sa používateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu zmluvnú sankciu vo výške 500 € za každý takto využitý text, jeho časť, alebo obrázok.
 3. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený feedbacky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s feedbackom od oprávnených osôb.
 4. Zverejnením svojich príspevkov na Feedbacker.sk užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím textu feedbackov

VI. Záverečné ustanovenia

 1. sk si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Feedbacker.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Feedbacker.sk Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. marca 2016.

Feedbacker je najjednoduchší online nástroj spätnej väzby. Zlepšuje ľudí, služby, procesy a firmy.

Top benefity:

manager Píšete priamo kompetentnému
clock Za pár sekúnd
anonymous Možnosť anonymity
lock Neverejne

Ako to funguje:

 • 1

  Klikni na Vytvoriť hashtag

  V registrácií si zvolíš vlastný hashtag = kód na odozvdanie feedbacku, napr. #harvard85

 • 2

  Zverejni a odkomunikuj daný #hashtag

  Povedz ho ľuďom, napíš na tabuľu alebo akokoľvek inak vizuálne odpromuj

 • 3

  Získaš najcennejšie dáta
  a feedbacky

  Každý pondelok posielame jednoduchý pdf report s výpisom feedbackov alebo si ich môžeš kedykoľvek pozrieť v admine

demoform

Používajú nás aj:

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
Množstvo partnerov
Na Slovensku a v Česku
nás používa viac než
600 #partnerov

Váš prvý krok k feedbacku

Vytvorte si svoj prvý hashtag
a začnite zbierať feedback